Saturday, October 1, 2011

حادثهٔ تکراری ،رنگ باختن ندارد

صنوبری که بعد هر پاییز ،بهار دیده که زرد نمیشود
 حادثهٔ تکراری، رنگ باختن ندارد
  روحم بعد از از هفت کره ادعای بکارت میکند
 وقتیمیبینم ، مردن که عادت مترسک شد دیگر هیچ گندم زاری تب نکرد!
میدانی برای دریا که، موج به موج مشت خورده، دیگر شبهای ماهزده هم آب از آب تکان نمی خورد.

Newer Posts Older Posts