Sunday, November 13, 2011

به من حق بده شب‌ها با کفش بخوابمدو دست مشت شده تو
چشمهای رنگ پریدهٔ من 
 یک تراژدی بلاتکلیف یا یک عفونت روحی
وقتیاین بازی پوچ یا پوچ است 
به من حق بده شبها با کفش بخوابم

Newer Posts Older Posts